HashCalculator Công ** tạo danh dách file với mã CRC32/MD5/SHA1
by Đào Văn Trong - Trong.LIVE

+ TÍNH NĂNG:
- Hỗ trợ 3 mã CRC32, MD5, SHA1
- Hỗ trợ tạo list file Autoupdate dành cho mu.exe của webzen
- Hỗ trợ xuất định dạng INI, và TXT


+ GHI CHÚ
- "List.inf" : file Autoupdate dành cho mu.exe của webzen
- "list.ini" : file xuất mã CRC32,MD5,SHA1 định dạng INI cho các autoupdate khác
- "list-crc32.txt" : file xuất mã CRC32 định dạng txt sử dụng cho các mục tùy chỉnh khác
- "list-md5.txt" : file xuất mã MD5 định dạng txt sử dụng cho các mục tùy chỉnh khác
- "list-sha1.txt" : file xuất mã SHA1 định dạng txt sử dụng cho các mục tùy chỉnh khác


+ CÁCH DÙNG:
- Để tạo ra các file trên hãy kéo thả thư mục client hay update hoặc bất cứ thư mục nào vào biểu tượng của chương trình. Ngay lập tức chương trình sẽ thực hiện việc tính mã và tạo file báo cáo!
- Nếu không kéo thả thư mục, chương trình trình mặc định sẽ đọc đường dẫn tại file ini có cùng tên với tên file của chương trình.
- Với file đơn lẻ (có thể kéo nhiều file cùng lúc) nếu kéo thả vào biểu tượng chương trình sẽ được tạo mã với tên <tên-file>_hash.txt

+ VÍ DỤ FILE XUẤT RA:

list.inf
Code:
#COMPRESSED#
#PACKINGVERSION#
IGC.dll
Main.exe
zCustom.dll


0 "Data"
Dec2.dat
Enc1.dat


0 "Data\Local"
ServerInfo.bmd
ServerList.bmd


0 "Data\Local\Eng"
Item_eng.bmd
itemsetoption_eng.bmd
skill_eng.bmd
Text_eng.bmd


0 "Data\Player"
player.bmd
list.ini
Code:
 0|12
 1|3D634F4D|IGC.dll
 2|47687BB1|Main.exe
 3|A2591175|zCustom.dll
 4|88D4891A|Data\Dec2.dat
 5|6E432BDF|Data\Enc1.dat
 6|B1F802E1|Data\Local\Eng\Item_eng.bmd
 7|50B5493A|Data\Local\Eng\itemsetoption_eng.bmd
 8|76B51749|Data\Local\Eng\skill_eng.bmd
 9|E2393B34|Data\Local\Eng\Text_eng.bmd
10|E9977146|Data\Local\ServerInfo.bmd
11|F176B55A|Data\Local\ServerList.bmd
12|D25E0173|Data\Player\player.bmd
list-md5.txt
Code:
 0|12
 1|FA40DAA61028C54AF6B770E970C89639|IGC.dll
 2|95AFC9A092BB00AC2E54961870A8D0EE|Main.exe
 3|94636C8C069BC484024F9EF01C332BDD|zCustom.dll
 4|CB346430C49A5240C92D50BE84E0B2A8|Data\Dec2.dat
 5|E42A646F3258EE2FF6552C0886B00FF5|Data\Enc1.dat
 6|2D3CFCBD0069123EFAA3ADEAA36EF9C8|Data\Local\Eng\Item_eng.bmd
 7|43EE845108DB3AF87192EE0046564609|Data\Local\Eng\itemsetoption_eng.bmd
 8|1CF85B2B581735D067C676FA39BB93A8|Data\Local\Eng\skill_eng.bmd
 9|17E181D4ACB9342DE6709FB9FC6A80DB|Data\Local\Eng\Text_eng.bmd
10|40B1A17EEA7DC40156E0AA4364079421|Data\Local\ServerInfo.bmd
11|79220B6174333231837484A5331B6F62|Data\Local\ServerList.bmd
12|34117090235CA98A23867F96814E3396|Data\Player\player.bmd
list-sha1.txt
Code:
 0|12
 1|146791C581576EC68B74A0A482BAD9624DFFE45F|IGC.dll
 2|F413516EF36B0170A31072E2ED59DF9EDA2A54D1|Main.exe
 3|5C6E58EACDB12140F8E6FF88CD1CF39C6D2BDAA0|zCustom.dll
 4|76A0AD15A04E383C64AF8B5A9DC98D0453000579|Data\Dec2.dat
 5|5927EAA89B13FA3D440963B4499EC42A44AD9F8F|Data\Enc1.dat
 6|9AA51D75CBD881A80BBB670D93B86F8599616577|Data\Local\Eng\Item_eng.bmd
 7|9B8B71CB0BF5DF62DF0334FE27ABCA005F86747E|Data\Local\Eng\itemsetoption_eng.bmd
 8|94D7FD3F92577D3AB2778D4EE9DDD47DFB4E8AA5|Data\Local\Eng\skill_eng.bmd
 9|5169C74931EB7B5CFBD75B5412FB61AACA3AC525|Data\Local\Eng\Text_eng.bmd
10|94100CCD08D4556E072870BE8C2ED322A779C459|Data\Local\ServerInfo.bmd
11|D40CAB316303C2B6E8C1665E951AED7442B8C9A8|Data\Local\ServerList.bmd
12|91A6F5D48A88DF13676C31DD27D8700403107DC6|Data\Player\player.bmd
HashCalculator.ini
Code:
[FOLDER]
PATH=C:\zWebsrv\htdocs\_update\client

+ TẢI VỀ:
HashCalculator_74DB2A0764E3A2871A1D9D8A87C52B21.zi p