*Gồm skin Dark Horse màu đen và vàng. Download: https://mega.nz/#!bNoDDSID!MYZ4GwlTN...e97wJ0bJLYhrms Demo: ...
Gồm skin Dark Horse màu đen và vàng.

Download: https://mega.nz/#!bNoDDSID!MYZ4GwlTN...e97wJ0bJLYhrms

Demo:

http://www.rpgmakers.com.br/rpgmaker...nhardhorse.jpg
Diễn đàn thảo luận vnDev.Games.COM - http://vndev.games