EventItemBag List - Danh Sách Thưởng Các Eventrong file EventItemBag List
(EventItemBag.txt)

EventItemBag - Danh Sách Thưởng Các Event lần lượt là các file EventItemBag.txt, EventItemBag2.txt, EventItemBag3.txt,..,
Dưới đây là thông số trong file, Số là ký hiệu của sự kiện, kế đến là tên sự kiện!

EventItemBag Number:
Code:
1-box of luck
2-skeleton king
3-red dragon
4-star of xmas
5-firecracker and heart of love
6-gold medal
7-silver medal
8-BOK+1
9-BOK+2
10-BOK+3
11-BOK+4
12-BOK+5
13-Starter rings (warrior rings)
14-Happy Pouch
15-Heart of Dark Lord
16-None
17-Kundun
18-Huntzone event
19-Lordmix
20-Treasure Box
21-Ribbon
22-Ribbon
23-Ribbon
24-Ribbon
25-Ribbon
26-Ribbon
27-Vanilla Chocolate Box
28-Orange Chocolate Box
29-Navy Chocolate Box
30-Dark Elf
31-Balgass
32-Maya Hands
33-Nightmare