http://ictnews.omicast.com/mp4/ictne...A9c..._720.mp4

Người dân Việt đang ngày càng gắn chặt với những chiếc smartphone khi lượng người dùng đã chiếm đến 72% số người trưởng thành.