sv này clien thi rât ngon nhung gs chạy hơi vất vả vi chay test không sao Open bi crack GS nhé