Cần Trợ Giúp hướng dẫn sửa Wing 4
Mình cần chỉnh item này cho cả class RF dùng đc , mặc dù đã chỉnh sửa file item_eng o client id 12 244 cột New PJ thành 3 mà vẫn không được ae biết chỉ mình với