Mình vào phần ElfCheat của server datdat mình để lệnh Clearpoint = 0 rồi mà vào game dùng lệnh vẫn hoạt động bình thường