Code danh hiệu tại zClient dll source:
//1. Copy danh hiệu vào thư mục Data\Custom\DanhDieu\ hoặc chỗ nào hay tên nào tùy thích
Sửa thì code bên dưới cũng phải sửa theo!

//2. Code load danh hiệu để ở Interface.cpp tìn đến dòng void Interface::LoadImages(){ thêm vào bên dưới (load trước gọi sau)
//pLoadImage("Custom\\RankHornor\\bachphatbachtrung. tga", IDtuyChonShort001, 0x2601, 0x2900, 1, 0);
pLoadImage("Custom\\RankHornor\\khongluibuoc.tga, IDtuyChonShort002, 0x2601, 0x2900, 1, 0);

//3. Code vẽ/hiện/hiển thị danh hiệu để ở User.cpp có thể để dưới dòng pSetBlend(true); trở xuống
//pDrawGUI(IDtuyChonShort001, (float)PosX-10, (float)PosY - 25, 130, 25);
pDrawGUI(IDtuyChonShort002, (float)PosX-10, (float)PosY - 25, 80, 20);

Thông số hàm pDrawGUI(IdDanhHieu, Tọa độ X , Tọa độ Y, Chiều Dài, Chiều Cao);
*Nếu chiều dài quá chiều dài của danh hiệu, phần thừa đó sẽ bị nhòe màu. Nếu ngắn thì bị cắt ngắn ko hiển thị hết.
*Muốn hiển thì vài cái 1 lúc thì thêm nhiều dòng code pDrawGUI() thế thôi!

*IDtuyChonShort là cái số nhỏ hơn 32767 có thể để ở dạng Hex 0x, mỗi danh hiệu 1 ID để có thể gọi show theo ý muốn
Ví dụ: 32001,32002,32003, 0x914A, 0x5568

Đường dẫn đối với file TGA trong code thì cần chuyển đổi file TGA đó sang OZT
Đường dẫn đối với file JPG trong code thì cần chuyển đổi file JPG đó sang OZJ
khai báo trong code vẫn là TGA,JPG nhưng file thì phải chuyển sang OZT,OZJ
* Dùng PentiumTools chuyển đổi là nhanh nhất
Ví dụ: code: pLoadImage("Custom\\RankHornor\\khongluibuoc.tga, IDtuyChonShort002, 0x2601, 0x2900, 1, 0);
thì ta phải để file khongluibuoc.OZT ở thư mục Data\Custom\RankHornor\