Trong guild mình không có nút giáng chức trở về thành viên và nút thông báo trong guild. Có cao thủ nào gợi ý cho e hướng dev 2 phần trên với ạ.