Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: [Mu Online] Tổng Hợp Các Query cho Admin MU

 1. #1
  V.I.P Avatar của Trong
  Ngày tham gia
  Jun 2017
  Bài viết
  76
  Likes
  9
  Liked 58 Times in 27 Posts

  Post [Mu Online] Tổng Hợp Các Query cho Admin MU

  Tổng Hợp Các Query Cho Mu Online

  Dưới đây là một số Query Mu cho các Admin. Tùy từng version của MSSQL mà có thể cách thức chạy query sẽ khác.
  - Với SQL2000 thì các bạn mở "Query Analyzer" và sau khi Login, sau đó chọn CSDL "MuOnline"
  và copy một trong những query dưới đây và nhấn buổi tượng PLAY > để execute Query
  - Với SQL2005 trở lên thì các bạn mở "SQL Server Management Studio" và sau khi Login, Nhấn "New Query" ngay trên thanh công cụ.sau đó chọn CSDL "MuOnline"
  và copy một trong những query dưới đây và nhấn buổi tượng "! Execute" để execute Query

  Và dưới đây là tổng hợp query:


  1. Xem thông tin nhân vật:
  Code:
  use MuOnline
  select * from character
  where name ='ten nhan vat'
  2. Tăng giảm 10 Reset và Relife cho nhân vật
  Code:
  //Giam
  use MuOnline
  update character
  set Resets = Resets + 10,Clevel = 400
  where name ='ten nhan vat'
  // Tang
  use MuOnline
  update character
  set Relifes = Relifes + 10
  where name ='ten nhan vat'
  3. Xóa toàn bộ để lại db trống (Chú ý kỹ trước khi chạy)
  Code:
  delete character
  
  Delete AccountCharacter
  
  Delete GuildMember
  
  Delete Guild
  
  Delete MEMB_INFO
  
  Delete MEMB_STAT
  
  Delete T_CGuid
  
  Delete T_CurCharName
  
  Delete T_FriendList
  
  Delete T_FriendMail
  
  Delete T_FriendMain
  
  Delete T_MasterLevelSystem
  
  Delete warehouse
  
  Delete VI_CURR_INFO
  4.Xóa hết chỉ chừa lại tài khoản trống (Chú ý kỹ trước khi chạy)
  Code:
  delete character
  
  Delete AccountCharacter
  
  Delete GuildMember
  
  Delete Guild
  
  Delete MEMB_STAT
  
  Delete T_CGuid
  
  Delete T_CurCharName
  
  Delete T_FriendList
  
  Delete T_FriendMail
  
  Delete T_FriendMain
  
  Delete T_MasterLevelSystem
  
  Delete warehouse
  
  Delete VI_CURR_INFO
  5. Tăng điểm master cho nhân vật
  Code:
  use MuOnline
  update T_MasterLevelSystem
  set MASTER_LEVEL = 200,ML_EXP = 200,ML_NEXTEXP = 200,ML_POINT = 200
  where CHAR_NAME = 'tên nhân vật'
  5.1 Tăng điểm master cho cả Server
  Code:
  use MuOnline
  update T_MasterLevelSystem
  set MASTER_LEVEL = 200,ML_EXP = 200,ML_NEXTEXP = 200,ML_POINT = 200
  6. Chỉnh số điểm cộng cho nhân vật về 0
  Code:
  UPDATE Character
  SET LevelUpPoints=('0')
  WHERE LevelUpPoints>0
  7. Tự động reset
  Code:
  UPDATE Character
  SET cLevel=('1') , experience=('0')
  WHERE cLevel>349
  8. Chỉnh tài khoản admin thành tài khoản thường
  Code:
  UPDATE Character
  SET CtlCode=('0')
  WHERE CtlCode='32' OR CtlCode='8'
  9. Mở khóa tài khoản cho tất cả nhân vật
  Code:
  UPDATE Character
  SET CtlCode=('0')
  WHERE CtlCode=('1')
  10. Chỉnh lại toàn bộ số lần reset về 0
  Code:
  UPDATE Character
  SET Resets=('0')
  WHERE Resets>0
  11. Xóa thùng đồ
  Code:
  UPDATE warehouse
  SET Items=('')
  12. Xóa thùng đồ cá nhân
  Code:
  UPDATE Character
  SET Inventory=('')
  13. Sửa lỗi hiển thị gamer online trên web
  Code:
  UPDATE MEMB_STAT
  SET Connect_Stat='0'
  WHERE Connect_Stat>0
  14. Sửa lỗi kẹt map
  Code:
  UPDATE Character
  SET MapNumber=('0'), MapPosX=('125'), MapPosY=('125')
  WHERE MapNumber=('5')
  15. Sửa lỗi âm điểm Guild
  Code:
  UPDATE Guild
  SET G_Score=('0')
  WHERE G_Score<-1
  16.Tăng điểm point cho thành viên
  Code:
  UPDATE Character
  SET Strength='số point'
  WHERE strength<18
  
  UPDATE Character
  SET Dexterity='số point'
  WHERE Dexterity<16
  
  UPDATE Character
  SET Vitality='số point'
  WHERE Vitality<16
  
  UPDATE Character
  SET Energy='số point'
  WHERE Energy<16
  17. Xóa Pk
  Code:
  UPDATE Character
  SET PkLevel = ('0'), PkTime = ('0'), PkCount = ('0')
  Where PkLevel>2
  18.Chỉnh tiền cho thành viên
  Code:
  UPDATE Character
  SET Money='2000000000'
  WHERE Money<-1
  19.Loại bỏ số ID cá nhân
  Code:
  Code:
  UPDATE MEMB_INFO
  SET sno__numb=('')
  WHERE sno__numb>1
  20. Xóa thành viên không có Guild (bang hội chỉ có 1 GM)
  Code:
  alter table guild nocheck constraint all
  alter table guildmember nocheck constraint all
  delete from guild
  where EXISTS (
  SELECT m.G_Name,count(*) as memb from GuildMember m
  where guild.g_name=m.G_name
  group by m.G_Name
  having count(*) <2
  )
  20.1. Xóa guildmember với guild không (khi bạn chỉnh sửa sai sau đó làm cho lỗi)
  Code:
  alter table guild nocheck constraint all
  alter table guildmember nocheck constraint all
  delete from guildmember
  where NOT EXISTS (
  SELECT * from Guild
  where guild.g_name=guildmember.G_name
  )
  20.2. Top 10 Guild(thành viên)
  Code:
  SELECT top 10 g.g_name,count(all m.g_name)as thanhvien from Guild as g join Guildmember as m
  on g.g_name like m.g_name
  group by g.g_Name
  having count(*) > 20
  order by count(*) DESC
  20.3. Top 5 guild tính theo số lần rs của thành viên trong G
  Code:
  select top 5 g.g_name,sum(c.resets) as reset from guildmember g join character c
  on g.name like c.name
  group by g.g_name
  order by reset desc
  21. Top 5 online
  Code:
  select top 10 c.name,resets,s.onlinehours from character c full join memb_stat s
  on c.accountid=s.memb___id
  where (c.accountid in ( select top 10 memb___id from memb_stat
  order by onlinehours desc ))
  and (c.name in ( select top 1 c.name from character c where c.accountid=s.memb___id order by resets desc))
  order by onlinehours desc
  22. Top reset trung bình (mỗi người chơi trong guild). Chỉnh sửa 10 đến giá trị mà bạn muốn. Đó là giá trị của các thành viên của guild
  Code:
  select top 5 g.g_name,sum(c.resets)/count(all g.g_name) as reset from guildmember g join character c
  on g.name like c.name
  group by g.g_name
  having count(all g.g_name)>10
  order by reset desc
  23. Đổi tên tài khoản (account )
  Code:
  select * from accountcharacter
  where id='9242085'
  
  update accountcharacter
  set id='ha1710'
  where id='9242085'
  
  select * from accountcharacter
  where id='ha1710'
  -----------------------
  select * from character
  where accountid='9242085'
  
  update character
  set accountid='ha1710'
  where accountid='9242085'
  
  select * from character
  where accountid='ha1710'
  ----------------------
  select * from memb_info
  where memb___id='9242085'
  
  update memb_info
  set memb___id='ha1710'
  where memb___id='9242085'
  
  select * from memb_info
  where memb___id='ha1710'
  ----------------------
  select * from memb_stat
  where memb___id='9242085'
  
  update memb_stat
  set memb___id='ha1710'
  where memb___id='9242085'
  
  select * from memb_stat
  where memb___id='ha1710'
  -----------------------
  select * from warehouse
  where accountid='9242085'
  
  update warehouse
  set accountid='ha1710'
  where accountid='9242085'
  
  select * from warehouse
  where accountid='ha1710'
  23. Xóa tài khoản không có nhiều kết nối từ 01/06/2010
  Code:
  delete from memb_info
  where memb___id in (
  select memb___id from memb_stat where disconnecttm<'2010-06-01')
  
  delete from accountcharacter
  where id in (
  select memb___id from memb_stat where disconnecttm<'2010-06-01')
  
  delete from character
  where accountid in (
  select memb___id from memb_stat where disconnecttm<'2010-06-01')
  
  delete from warehouse
  where accountid in (
  select memb___id from memb_stat where disconnecttm<'2010-06-01')
  23.1. xóa tài khoản mà không có connect (tài khoản trống) hoặc lâu năm không có connect
  Code:
  delete from memb_info
  where memb___id not in (
  select memb___id from memb_stat)
  
  delete from accountcharacter
  where id not in (
  select memb___id from memb_stat)
  
  delete from character
  where accountid not in (
  select memb___id from memb_stat)
  
  delete from warehouse
  where accountid not in (
  select memb___id from memb_stat)
  24. Character không có trong tài khoản
  Code:
  select accountid,character.name from character where accountid in (
  select accountid from character
  where name not in (select gameid1 from accountcharacter where id=accountid )
  and name not in (select gameid2 from accountcharacter where id=accountid )
  and name not in (select gameid3 from accountcharacter where id=accountid )
  and name not in (select gameid4 from accountcharacter where id=accountid )
  and name not in (select gameid5 from accountcharacter where id=accountid )
  )
  25. Back up server
  Code:
  BACKUP LOG muonline WITH NO_LOG
  
  USE [Muonline]
  GO
  --shrinking
  DBCC SHRINKDATABASE(N'Muonline')
  
  Declare @dateBackup Varchar(100)
  Set @dateBackup = 'c:\muonline_' +
  Convert(varchar, datepart( year , Getdate() )) + '-'+
  Convert( varchar , datepart( month , Getdate() ) ) + '-'+
  Convert( varchar, datepart( day , Getdate() ) ) + '.bak'
  --saving backup with name and date.
  BACKUP DATABASE [Muonline] TO DISK = @dateBackup WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'Muonline-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10
  GO
  26. xóa guild, thành viên guild mà bị sai
  Code:
  alter table guild nocheck constraint all
  alter table guildmember nocheck constraint all
  delete from guild
  where g_master not in ( select name from character )
  delete from guildmember
  where name not in ( select name from character )
  delete from guildmember
  where G_Name not in ( select G_name from guild )
  27.Tạo tài khoản
  Code:
  --Tao account
  use MuOnline
  insert into MEMB_INFO (memb___id,memb__pwd,mail_addr,sno__numb,ctl1_code ,bloc_code,memb_name)
  VALUES('abc123','matkhau','[email protected]',12345 6789123456789,0,0,'proab')
  28.Kích 1 tài khoản bi treo
  Code:
  -- Kick 1 tai khoan bi treo acc - hoac 1 tai khoan dang Online
  use MuOnline
  update MEMB_STAT
  set ConnectStat = 0
  where memb___id = 'adminpro'
  29. Up điểm Master cho nhân vật ở Server SCF có tên ...
  Code:
  UPDATE Character
  SET SCFMasterLevel = 200, SCFMasterPoints = 200
  where name='Tên Nhân Vật'
  30. Tặng điểm master cho tất cả nhân vật ở Server SCF
  Code:
  UPDATE Character
  SET SCFMasterLevel = 200, SCFMasterPoints = 200
  31. DK có combo ko phải làm nv khi lên 220
  Code:
  UPDATE Character set Quest=0xAAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  WHERE NAME ='tên nv' and class ='18'
  32.DW có Nova ko phải làm nv khi lên 220
  Code:
  UPDATE Character set Quest=0xEAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  WHERE NAME ='tên nv' and class ='2'
  @: nếu là SCF thì thay chữ Quest = SCFCustomQuest
  33. Block 1 nhân vật nào đó
  Code:
  UPDATE Character
  SET CtlCode=('1')
  WHERE NAME ='tên nv'
  34. Skill cuồng nộ sum
  Code:
  use MuOnline
  update DefaultClassType
  set MagicList= 0xDA0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000 FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF 0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF00 00FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000 FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF 0000FF00
  where class='80'
  35. Tìm Đồ Full Trong Server
  Code:
  select * from warehouse
  where (charindex (0xbf, items) %16=8)
  or (charindex (0xff, items) %16=8)
  or (charindex (0x7f, items) %16=8)
  or (charindex (0x3f, items) %16=8)
  or (charindex (0x9f, items) %16=8)
  or (charindex (0x8f, items) %16=8)
  or (charindex (0x9e, items) %16=8)
  or (charindex (0x9d, items) %16=8)
  or (charindex (0xbd, items) %16=8)
  or (charindex (0xbc, items) %16=8)
  or (charindex (0xba, items) %16=8)
  or (charindex (0xbb, items) %16=8)
  or (charindex (0xb7, items) %16=8)
  or (charindex (0xaf, items) %16=8)
  select * from extwarehouse
  where (charindex (0xbf, items) %16=8)
  or (charindex (0xff, items) %16=8)
  or (charindex (0x7f, items) %16=8)
  or (charindex (0x3f, items) %16=8)
  or (charindex (0x9f, items) %16=8)
  or (charindex (0x8f, items) %16=8)
  or (charindex (0x9e, items) %16=8)
  or (charindex (0x9d, items) %16=8)
  or (charindex (0xbd, items) %16=8)
  or (charindex (0xbc, items) %16=8)
  or (charindex (0xba, items) %16=8)
  or (charindex (0xbb, items) %16=8)
  or (charindex (0xb7, items) %16=8)
  or (charindex (0xaf, items) %16=8)
  select * from character
  where (charindex (0xbf, inventory) %16=8)
  or (charindex (0xff, inventory) %16=8)
  or (charindex (0x7f, inventory) %16=8)
  or (charindex (0x3f, inventory) %16=8)
  or (charindex (0x9f, inventory) %16=8)
  or (charindex (0x8f, inventory) %16=8)
  or (charindex (0x9e, inventory) %16=8)
  or (charindex (0x9d, inventory) %16=8)
  or (charindex (0xbd, inventory) %16=8)
  or (charindex (0xbc, inventory) %16=8)
  or (charindex (0xba, inventory) %16=8)
  or (charindex (0xbb, inventory) %16=8)
  or (charindex (0xb7, inventory) %16=8)
  or (charindex (0xaf, inventory) %16=8)
  36.Xóa item trên người và thùng đồ cá nhân của nhân vật nào đó
  Code:
  UPDATE Character SET Inventory=0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF WHERE Name='ADMIN'
  37. Tiền và Point và Số Reset mặc định khi tạo nhân vật mới:
  Code:
  -- Start # Bonus for New Chars --
  
  USE MuOnline
  IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects
  WHERE name = 'MUC_BONUS' AND type = 'TR')
  DROP TRIGGER MUC_BONUS
  GO
  
  CREATE TRIGGER MUC_BONUS ON Dbo.Character FOR INSERT
  AS
  BEGIN
  
  DECLARE
  @RESETS INT,
  @POINT INT,
  @ZEN INT,
  @LVL INT,
  @STR INT,
  @AGI INT,
  @ENE INT,
  @VIT INT,
  @Char varchar(10)
  SELECT @Char = Name FROM INSERTED
  
  SET @RESETS = 0 -- INSERT NUMBER OF RESETS
  SET @LVL = 1 -- INSERT NUMBER OF LEVEL
  SET @POINT = 0 -- INSERT NUMBER OF POINT
  SET @ZEN = 5000000 -- INSERT NUMBER OF ZEN
  SET @AGI = 100 -- INSERT NUMBER OF DEXTERITY
  SET @STR = 200 -- INSERT NUMBER OF STRENGTH
  SET @VIT = 50 -- INSERT NUMBER OF VITALITY
  SET @ENE = 150 -- INSERT NUMBER OF ENERGY
  
  
  UPDATE Dbo.Character
  SET Resets = @RESETS, cLevel = @LVL,LevelUpPoint = @POINT, Money = @ZEN, Strength = @STR, Dexterity = @AGI, Vitality = @VIT, Energy = @ENE
  -- SET Resets = @RESETS, cLevel = @LVL, Money = @ZEN
  -- SET cLevel = @LVL, LevelUpPoint = @POINT, Money = @ZEN
  WHERE Name = @Char
  END
  
  -- NewChar.sql -- TRONG.WIN
  38. Reset Data *
  Code:
  USE [MuOnline]
  --[Ranking] [MuOnline] [MU2003_EVENT_DATA]
  GO
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='Character') Delete Character
  DBCC CHECKIDENT ("Character", RESEED, 1);
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='AccountCharacter') Delete AccountCharacter
  DBCC CHECKIDENT ("AccountCharacter", RESEED, 1);
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='GuildMember') Delete GuildMember
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='Guild') Delete Guild
  DBCC CHECKIDENT ("Guild", RESEED, 1);
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='MEMB_INFO') Delete MEMB_INFO
  DBCC CHECKIDENT ("MEMB_INFO", RESEED, 1);
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='MEMB_STAT') Delete MEMB_STAT
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='T_CGuid') Delete T_CGuid
  DBCC CHECKIDENT ("T_CGuid", RESEED, 1);
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='nbb_plmarket') Delete nbb_plmarket
  DBCC CHECKIDENT ("nbb_plmarket", RESEED, 1);
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='T_CurCharName') Delete T_CurCharName
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='T_FriendList') Delete T_FriendList
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='T_FriendMail') Delete T_FriendMail
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='T_FriendMain') Delete T_FriendMain
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='T_MasterLevelSystem') Delete T_MasterLevelSystem
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='warehouse') Delete warehouse
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='VI_CURR_INFO') Delete VI_CURR_INFO
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='EVENT_INFO_BC_5TH') Delete EVENT_INFO_BC_5TH
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='GiftLog') Delete GiftLog
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='item_vpoint_changed') Delete item_vpoint_changed
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='Log_TienTe') Delete Log_TienTe
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='nbb_quest_daily') Delete nbb_quest_daily
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='nbb_timeonline_date') Delete nbb_timeonline_date
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='nbb_use_money') Delete nbb_use_money
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='nbb_toppoint') Delete nbb_toppoint
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='nbb_pl_daily') Delete nbb_pl_daily
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='OfficialHelper') Delete OfficialHelper
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='SCFS5Quest') Delete SCFS5Quest
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='TopResetScore') Delete TopResetScore
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='TopReset') Delete TopReset
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='T_MU2003_EVENT') Delete T_MU2003_EVENT
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='T_ENTER_CHECK_BC') Delete T_ENTER_CHECK_BC
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='SMS') Delete SMS
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='OptionData') Delete OptionData
  
  
  
  USE [MU2003_EVENT_DATA]
  GO
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='T_MU2003_EVENT') Delete T_MU2003_EVENT
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='T_RegCount_Check') Delete T_RegCount_Check
  
  
  USE [Ranking]
  GO
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='EVENT_INFO') Delete EVENT_INFO
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='EVENT_INFO_BC_5TH') Delete EVENT_INFO_BC_5TH
  
  if exists (select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where table_name ='T_ENTER_CHECK_BC') Delete T_ENTER_CHECK_BC
  Các bạn có query muốn chia sẻ có thể post comment dưới đây

 2. #2
  V.I.P Avatar của Trong
  Ngày tham gia
  Jun 2017
  Bài viết
  76
  Likes
  9
  Liked 58 Times in 27 Posts

  Post Query tặng tiền cho nhân vật mới (Chỉ 1 Nhân vật đầu tiên)

  SET @BonusMoney = 50000000
  Cái này chính là số tiền sẽ tặng cho nhân vật đầu tiên nhé.

  Code:
  set ANSI_NULLS ON
  set QUOTED_IDENTIFIER ON
  go
  
  
  ALTER Procedure [dbo].[WZ_CreateCharacter] 
  
    @AccountID    varchar(10),
    @Name      varchar(10),
    @Class      tinyint
  
  AS
  BEGIN
  
    SET NOCOUNT ON
    SET  XACT_ABORT ON
    DECLARE    @Result    tinyint
    DECLARE @iGUID int
    DECLARE @BonusMoney int
    SET @Result = 0x00  
    SELECT @iGUID = memb_guid FROM MEMB_INFO WHERE memb___id = @AccountID
  
    IF EXISTS ( SELECT Name FROM Character WHERE Name = @Name )
    BEGIN
      SET @Result  = 0x01
      GOTO ProcEnd            
    END
  
    BEGIN TRAN
  
    IF NOT EXISTS ( SELECT Id FROM AccountCharacter WHERE Id = @AccountID )
      BEGIN
        INSERT INTO dbo.AccountCharacter(Id, GameID1, GameID2, GameID3, GameID4, GameID5, GameIDC) 
        VALUES(@AccountID, @Name, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL)
  
        SET @Result = @@Error
      END
    ELSE
      BEGIN
        Declare @g1 varchar(10), @g2 varchar(10), @g3 varchar(10), @g4 varchar(10), @g5 varchar(10)            
        SELECT @g1=GameID1, @g2=GameID2, @g3=GameID3, @g4=GameID4, @g5=GameID5 FROM dbo.AccountCharacter Where Id = @AccountID       
  
        IF( ( @g1 Is NULL) OR (Len(@g1) = 0))
          BEGIN
            UPDATE AccountCharacter SET GameID1 = @Name
            WHERE Id = @AccountID
            
            SET @BonusMoney = 50000000
            SET @Result = @@Error
          END
        ELSE IF( @g2 Is NULL OR Len(@g2) = 0)
          BEGIN
            UPDATE AccountCharacter SET GameID2 = @Name
            WHERE Id = @AccountID
  
            SET @Result = @@Error
          END
        ELSE IF( @g3 Is NULL OR Len(@g3) = 0)
          BEGIN  
            UPDATE AccountCharacter SET GameID3 = @Name
            WHERE Id = @AccountID
  
            SET @Result = @@Error
          END
        ELSE IF( @g4 Is NULL OR Len(@g4) = 0)
          BEGIN
            UPDATE AccountCharacter SET GameID4 = @Name
            WHERE Id = @AccountID
  
            SET @Result = @@Error
          END
        ELSE IF( @g5 Is NULL OR Len(@g5) = 0)
          BEGIN
            UPDATE AccountCharacter SET GameID5 = @Name
            WHERE Id = @AccountID
  
            SET @Result = @@Error
          END  
        ELSE
          BEGIN    
            SET @Result  = 0x03              
            GOTO TranProcEnd                
          END   
      END
  
    IF( @Result <> 0 )
      BEGIN
        GOTO TranProcEnd    
      END
    ELSE
      BEGIN
        INSERT INTO dbo.Character(AccountID, Name, cLevel, LevelUpPoint, Class, Strength, Dexterity, Vitality, Energy, Inventory,MagicList, 
            Life, MaxLife, Mana, MaxMana, MapNumber, MapPosX, MapPosY, MDate, LDate, Quest, DbVersion, Leadership, Money )
          
        SELECT @AccountID As AccountID, @Name As Name, Level, 150, @Class As Class, 
          Strength, Dexterity, Vitality, Energy, Inventory,MagicList, Life, MaxLife, Mana, MaxMana, MapNumber, MapPosX, MapPosY,
          getdate() As MDate, getdate() As LDate, Quest, DbVersion, Leadership, @BonusMoney As Money
        FROM DefaultClassType WHERE Class = @Class
  
        SET @Result = @@Error
      END
  
  TranProcEnd:
    IF ( @Result <> 0 )
      ROLLBACK TRAN
    ELSE
      COMMIT TRAN
  
  ProcEnd:
    SET NOCOUNT OFF
    SET XACT_ABORT OFF
  
    SELECT
      CASE @Result
       WHEN 0x00 THEN 0x01
       WHEN 0x01 THEN 0x00
       WHEN 0x03 THEN 0x03
       ELSE 0x02
      END AS Result 
  END

 3. #3
  V.I.P Avatar của Trong
  Ngày tham gia
  Jun 2017
  Bài viết
  76
  Likes
  9
  Liked 58 Times in 27 Posts

  Post Query tặng Item sẵn cho nhân vật mới khởi tạo !

  Giống như mới khởi tạo được 2 ring 40,80, thì bây giờ các bạn đc add sẵn code item vào thẳng nhân vật, khỏi làm code tân thủ phiền phức, tại nhiều đứa gamer lười biếng và cũng hơi...tồ :">
  Dịch và hướng dẫn tiếng Việt: godhoang17
  Credits:
  ScriptKid
  JoniverPH

  Trước khi tiến hành, cần những gì:
  _Backup DB, mất công lại sai gì nữa.
  _Dùng MuMaker or bất cứ phần mềm hỗ trợ lấy code Item.


  _Cách lấy Code Item trong MuMaker:
  1/ bật mumaker và vào chế độ Items
  2/ chọn đại 1 item bất kì, tùy option bạn muốn
  3/ nhìn theo góc phải mu maker, có 1 chuỗi ký tự, đó là chuỗi 32 ký tự Serial Item
  4/ theo các hướng dẫn sử dụng dưới.


  *Đã test trên SQL 2000
  Ví dụ: kiếm nhật và các item mũ,áo,... full dòng + 13
  Code:
  04EFFF000000007F0000000000000000 <-- SERIAL OF sword of assasin (Serial kiếm nhật)
  056FFF000000007F0070000000000000 helm
  056FFF000000007F0080000000000000 armor
  056FFF000000007F0090000000000000 pants
  056FFF000000007F00A0000000000000 gloves
  056FFF000000007F00B0000000000000 boots
  866FFF000000007F00C0000000000000 wings
  
  * nên chép đoạn code từ mumaker ra notepad cho dễ nhìn dễ lưu.
  * Luôn nhớ thứ tự bắt buộc sắp xếp Item: VK tay phải, VK tay trái, mũ, áo, quần, tay, chân, cánh, thú hỗ trợ, dây chuyền, nhẫn phải, nhẫn trái.
  Làm sai là ra kris hết đấy )
  Và đây là đoạn code khi nhập vào query )


  Code:
  Use [MuOnline]
  UPDATE DefaultClassType
  SET Inventory = 0x04EFFF000000007F000000000000000004EFFF000000007F0000000000000000056FFF000000007F0070000000000000056FFF000000007F0080000000000000056FFF000000007F0090000000000000056FFF000000007F00A0000000000000056FFF000000007F00B0000000000000866FFF000000007F00C0000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF14081E000000000000D000000000000014101E000000000000D0000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  WHERE Class = '16'
  _Để ý màu đỏ và màu xanh dương trong query này nhé ! màu đỏ là code item kiếm nhật, màu xanh dưới cùng là code class (16 là code DK 1 - chiến binh thì phải)
  *Giả sử bạn muốn xóa item nào trên người, ví dụ xóa cây kiếm nhật bên tay phải (do bạn không thích ). Thì chèn 1 đoạn FFF như sau vào và được:


  Code:
  UPDATE DefaultClassType
  SET Inventory = 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF04EFFF000000007F0000000000000000056FFF000000007F0070000000000000056FFF000000007F0080000000000000056FFF000000007F0090000000000000056FFF000000007F00A0000000000000056FFF000000007F00B0000000000000866FFF000000007F00C0000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF14081E000000000000D000000000000014101E000000000000D0000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  WHERE Class = '16'
  Như dzậy là tay phải vũ khí đã biến mất

  Với những người add sai, hoặc muốn trở về ban đầu (kô có nghĩa là mặc định đc 2 ring) thì dùng query sau:
  _C1: backup lại db (100%)
  _C2: thay lại với code này (90%)

  Code:
  UPDATE DefaultClassType
  SET Inventory = 0x
  WHERE Class = '16'
  Rùi đó, bác nào thắc mắc trong topic này mình giúp đc thì giúp, không thì truy cập TRANG NÀY để hỏi ngọn ngành cũng được

  ClassID (class 1 mỗi nhóm)
  DK = 16
  ELF = 32
  WIZ = 0
  MG = 48
  DL = 64
  SUM = 80
  RF = 96

 4. #4
  Junior Member
  Ngày tham gia
  Aug 2017
  Bài viết
  5
  Likes
  1
  Liked 0 Times in 0 Posts
  bác có query nào mà khi tạo nhân vật thì được wcoinC,P, Goblin point không ạ

 5. #5
  V.I.P Avatar của Trong
  Ngày tham gia
  Jun 2017
  Bài viết
  76
  Likes
  9
  Liked 58 Times in 27 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi trunghp01 Xem bài viết
  bác có query nào mà khi tạo nhân vật thì được wcoinC,P, Goblin point không ạ
  Bạn sửa lại Query dưới đây cho thêm các cột bạn muốn để được tặng khi tạo nhân vật mới.

  Query tặng Tiền Zen, Level, Reset, Point, Sức Mạnh, Nhanh Nhẹn, Mana,...
  Code:
  -- Start # Bonus for New Chars --
  
  
  USE MuOnline
  IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects
  WHERE name = 'MUC_BONUS' AND type = 'TR')
  DROP TRIGGER MUC_BONUS
  GO
   
  CREATE TRIGGER MUC_BONUS ON Dbo.Character FOR INSERT
  AS
  BEGIN
  
  
  DECLARE
   @RESETS INT,
   @POINT INT,
   @ZEN INT,
   @LVL INT,
   @STR INT,
   @AGI INT,
   @ENE INT,
   @VIT INT,
   @Char varchar(10)
  SELECT @Char = Name FROM INSERTED
  
  
  SET @RESETS = 0 -- INSERT NUMBER OF RESETS
  SET @LVL = 1 -- INSERT NUMBER OF LEVEL
  SET @POINT = 0 -- INSERT NUMBER OF POINT 
  SET @ZEN = 5000000 -- INSERT NUMBER OF ZEN
  SET @AGI = 100 -- INSERT NUMBER OF DEXTERITY
  SET @STR = 200 -- INSERT NUMBER OF STRENGTH
  SET @VIT = 50 -- INSERT NUMBER OF VITALITY
  SET @ENE = 150 -- INSERT NUMBER OF ENERGY
  
  
  
  
  UPDATE Dbo.Character
  SET Resets = @RESETS, cLevel = @LVL,LevelUpPoint = @POINT, Money = @ZEN, Strength = @STR, Dexterity = @AGI, Vitality = @VIT, Energy = @ENE
  -- SET Resets = @RESETS, cLevel = @LVL, Money = @ZEN
  -- SET cLevel = @LVL, LevelUpPoint = @POINT, Money = @ZEN
  WHERE Name = @Char
  END
  
  
  -- NewChar.sql -- Trong.WIN --
  “The world won’t care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something Before you feel good about yourself.”

 6. Những người đã thích Trong cho bài viết này:

  trunghp01 (23-11-2017)

 7. #6
  Junior Member
  Ngày tham gia
  Aug 2017
  Bài viết
  5
  Likes
  1
  Liked 0 Times in 0 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi Trong Xem bài viết
  Bạn sửa lại Query dưới đây cho thêm các cột bạn muốn để được tặng khi tạo nhân vật mới.

  Query tặng Tiền Zen, Level, Reset, Point, Sức Mạnh, Nhanh Nhẹn, Mana,...
  Code:
  -- Start # Bonus for New Chars --
  
  
  USE MuOnline
  IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects
  WHERE name = 'MUC_BONUS' AND type = 'TR')
  DROP TRIGGER MUC_BONUS
  GO
   
  CREATE TRIGGER MUC_BONUS ON Dbo.Character FOR INSERT
  AS
  BEGIN
  
  
  DECLARE
   @RESETS INT,
   @POINT INT,
   @ZEN INT,
   @LVL INT,
   @STR INT,
   @AGI INT,
   @ENE INT,
   @VIT INT,
   @Char varchar(10)
  SELECT @Char = Name FROM INSERTED
  
  
  SET @RESETS = 0 -- INSERT NUMBER OF RESETS
  SET @LVL = 1 -- INSERT NUMBER OF LEVEL
  SET @POINT = 0 -- INSERT NUMBER OF POINT 
  SET @ZEN = 5000000 -- INSERT NUMBER OF ZEN
  SET @AGI = 100 -- INSERT NUMBER OF DEXTERITY
  SET @STR = 200 -- INSERT NUMBER OF STRENGTH
  SET @VIT = 50 -- INSERT NUMBER OF VITALITY
  SET @ENE = 150 -- INSERT NUMBER OF ENERGY
  
  
  
  
  UPDATE Dbo.Character
  SET Resets = @RESETS, cLevel = @LVL,LevelUpPoint = @POINT, Money = @ZEN, Strength = @STR, Dexterity = @AGI, Vitality = @VIT, Energy = @ENE
  -- SET Resets = @RESETS, cLevel = @LVL, Money = @ZEN
  -- SET cLevel = @LVL, LevelUpPoint = @POINT, Money = @ZEN
  WHERE Name = @Char
  END
  
  
  -- NewChar.sql -- Trong.WIN --
  Wcoin cuả mình nằm trong dbo.CashshopdAta, gồm AccountID, WcoinC, WcoinP, GoblinPoint, mình viết query như thế này
  USE MuOnline
  IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects
  WHERE AccountID = 'BONUSs' AND type = 'TR')
  DROP TRIGGER BONUSs
  GO

  CREATE TRIGGER BONUSs ON Dbo.CashShopData FOR INSERT
  AS
  BEGIN

  DECLARE
  @WCoinC INT,
  @WcoinP INT,
  @GoblinPoint INT,
  @AccountID varchar(10)
  SELECT @AccountID = AccountID FROM INSERTED

  SET @WCoinC = 99999 -- INSERT NUMBER OF RESETS
  SET @WcoinP = 99999 -- INSERT NUMBER OF LEVEL
  SET @GoblinPoint = 99999 -- INSERT NUMBER OF POINT

  UPDATE Dbo.CashShopData
  SET WCoinC = @WCoinC, WcoinP = @WcoinP,GoblinPoint = @GoblinPoint
  WHERE AccountID = @AccountID
  END
  thì bị lỗi
  Msg 207, Level 16, State 1, Line 3
  Invalid column name 'AccountID'.
  Trọng góp ý giúp mình với <3

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Stats
Flag Counter