Phần 1: Hệ thống qoái vật trong MuServer

Tìm hiểu về file monster.txt

Trong Server Mở file monster.txt lên bạn sẽ thấy cấu trúc các dòng tương tự như sau:
Code:
412 1 "Dark Elf(Hero)" 135 1500000 0 800 900 900 0 1500 370 6 0 6 10 700 1700 10 2 150 14 3 0 23 23 23 23
Ý nghĩa các thông số :

Code:
412 ==> Chỉ số ID của monter
1 ==> rate
"Dark Elf(Hero)" ==> Tên monter
135 ==> cấp Level của monter
1500000 ==> HP
0 ==> MP
800 ==> Sức sát thương nhỏ nhất
900 ==> = Sức sát thương lớn nhất
900 ==> khả năng tránh đòn
0 ==> khả năng tránh phép thuật
1500 ==> Chu kỳ tấn công
370 ==> Miss ^^
6 ==> phạm vi di chuyển
0 ==> kiểu tấn công
6 ==> phạm vi tấn công
10 ==> Tầm nhìn của monter (đứng ngoài phạm vi này Quái vật sẽ ngó lơ ^^ )
700 ==> tốc độ di chuyển
1700 ==> tốc độ tấn công
10 ==> phục hồi lại Monter
(Bác KunDun nhà ta có số này cao lém ^^ , Chậm tay một cái là Sức khỏe của Bác khôi phục liền ^^ )
2 ==> thuộc tính
150 ==> Tỷ lệ rơi Item
14 ==> Tỷ lệ rơi Zen
3 ==> Tỷ lệ rơi Item xịn nhất
0 ==> Tuyệt chiêu của Monter
//Các số còn lại là mở rộng
Trong client tên của qoái vật sẽ ở file NpcName(Kor).txt
Code:
412 1 "Dark Elf(Hero)"
Để con qoái hay NPC này xuất hiện thì cần thêm ID của qoái vào file MonsterSetBase.txt hoặc KanturuMonsterSetBase.txt hoặc MonsterSetBase_CS.txt
VD:
Code:
1
412 42 30 85 198 85 188 -1 5
end
Giải thích chút nhé :

1 : Hệ số phân loại NPC có 5 biểu thị : 0 ,1 ,2 , 3, 4

0 - Guards / NPC / Traps
1 - Spots
2 - Normal Monster
3 - Bone King / Golden Monsters
4 - Blood Castle Monsters / Gate / Others
--------
412 : Chỉ số monter
42 : Chỉ số maps
30 : Khoảng cách di chuyển.
85 198 85 188 : 4 tọa độ tứ giác hiện monter X1 Y1 X2 Y2
Lưu ý : ngoài (1) - Spots ra các phân loại khác chỉ cần lấy 2 tạo độ X Y là đủ.
-1 : Hướng Monter di chuyển của Monter :
Code:
Code:
7 6 5 NW N NE
8 4 W E
9 2 3 SW S SE
Lưu ý : giá trị -1 là Monter di chuyển ngẫu nhiên

5 - Số lượng Monter xuất hiện sau mỗi chu kỳ .(Các bạn đặt tương đối từ 30 trở lại thôi, lớn quá hay bị lag lắm ).
Lưu ý : Chỉ dành riêng cho (1) - Spots , nếu ko sẽ phát sinh lỗi
Phần 2: Hệ thống phân bổ và sắp xếp Qoái vật và NPC của MuServer:


Tìm hiểu về file Monster Set Base (MuServer\Data\MonsterSetBase.txt)

MonsterSetBase.txt là file cấu hình dùng để phân bố các Monster, NPC ...(số lượng, vị trí...) cho các map.

OK lấy 1 NPC làm ví dụ nhé.

Giờ bạn Open file MonsterSetBase.txt lên, kéo xuống bạn sẽ thấy dòng :

Code:
254 0 0 118 113 3 //Wizard Pasi => Lorencia
Lưu ý có 1 số Server dùng các ghi chú ko phải là tiếng anh, có thể là Chs, Kor... Nhưng nó chỉ khác ở các dòng ghi chú nằm ngoài sau 2 dấu //OK

+ Số đầu tiên: 254 đây là ID của Monster. Để biết ID này bạn xem trong file Monster.

Code:
253 1 "PotionGirl" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
254 1 "WizardPasi" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
255 1 "BarmaidLiaman" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
Có 1 số Server thì file Monster.txt này không phải là Eng, cái này thì bạn phải tự tìm file monster Eng hoặc tự mình transfer qua cũng đc !

+ Số thứ 2: 0 nó là map mà monster được add vào
Code:
0 = Lorencia
1 = Dungeon ... D2: 233, 126 ... D3: 3, 85
2 = Davias 210, 28
3 = Noria ... 175, 100
4 = Lost Tower ... LT1: 208, 78 ... LT3: 86, 166 ... LT5: 130, 53 ... LT7: 8, 85
5 = Exile 100 10
6 = Arena 61, 113 ... Blood Spawn: 88, 84 ... Tarkan Spawn: 48, 39 - 30, 57
7 = Atlans 27 228
8 = Tarkan 60 60
9 = Devil Square
10 = Icarus
11 = Blood Castle I
12 = Blood Castle II
13 = Blood Castle III
14 = Blood Castle IV
15 = Blood Castle V
16 = Blood Castle VI
17 = Blood Castle VII
18~23 = Chaos Castle
24~29 = Kalima
30 = valley of loren
31 = dare devil / lands of trial
32 = I don't know XD
33 = Aida
34 = Cry Wolf
VD bạn muốn Wizard Pasi qua bên Noria mà không muốn bên Lorencia thì chỉ cần đổi số 0 thành số 3

Số thứ 3 : 0 nó cho ta biết cách thức di chuyển của quái vật, 0 là chỉ cho sự đúng yên. Nếu ta muốn Wizard Pasi di chuyển thì chỉ cần đổi nó thành 20 hoặc 30

Số thứ 4: 118 nó cho ta biết tọa độ X của Monser được add

Số thứ 5: 113 nó cho ta biết tọa độ Y của Monser được add
Làm thế nào để biết được tọa độ X, Y ?
Chỉ cần vào Game, nhìn góc trái phía dưới màn hình ta sẽ thấy, con số đầu tiên là tọa độ X, số tiếp theo là tọa độ Y.

Số thứ 6: 3 nó cho ta biết đường đi của quái vật
Code:
7 6 5 NW N NE
8 4 W E
9 2 3 SW S SE