ần lắm một bài hướng dẫn cài web và forum lên hosting.

Có ai biết hoặc có bài hướng dẫn nào về web và forum lên hosting cho mình xin hoặc hướng dẫn mình cái