Tìm hiểu thông số file CommonServer.cfg CommonServerCS.cfg

Dưới đây là nội dung file CommonServer.cfg/CommonServerCS.cfg
với một số thông số cơ bản đã bao gồm giải thích:

Code:
Language = 3 ; 0:Korea, 1:English, 2:Japan, 3:China, 4:Taiwan
ItemSerialCheck = 1 //khi 2 item trùng serial click vào sẽ bị dis.
SpeedHackPlayerBlock = 1
AddExperience = 2000 //điểm kinh nghiệm, Exp càng nhiều càng dễ lên Level
StalkProtocol = 0 ;
StalkProtocolId = gg ;
CharacterDeleteMinLevel = 40 //level 40 mới xóa được nhân vật.
CreateCharacter = 1
;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GuildCreateLevel = 100 // level 100 mới tạo guild được
GuildCreate = 1 //cho phép tạo guild(=0 thì không cho tạo guild)
GuildDestroy = 1 //cho phép xóa guild

Trade = 0 // không cho phép trade(=1 thì được trade)

ChaosBox = 1 // cho phép đi chaos castle
ChaosEvent = 1
ChaosEventServer = 192.168.1.107

AttackEventRegenTime = 10 // khi ai đó đánh bạn, trong vòng 10 giây bạn phải giết người đó, ko thì sẽ bị pk!

PKTIME = 180 //180 phút = 3 giờ, thời gian để giảm 1 tội

PKItemDrop = 1 // cho phép rớt đồ khi giết sát thủ

MonsterHp = 0 //máu của quái vật theo mặc định, có thể tăng lên =0.5)

ItemDropPer = 10 //phần trăm rớt đồ, đây là 10% giống mufpt

ZenDurationTime = 20 //thời gian tiền nằm trên đất khi quái vật văng ra

XMasEvent = 0
XMasEvent_StarOfXMasDropRate = 10 XMasEvent_ItemDropRateForStarOfXMas =20
EnableEventNPCTalk = 0 //câu ghi chú bên dưới NPC

IsEledoradoEvent = 1 // cho phép quái vật vàng xuất hiện(rồng vàng...)

EledoradoGoldGoblenRegenTime = 180 // thời gian xuất hiện goblin vàng
EledoradoGoldGoblenItemDropRate = 100 //% rớt ra đồ từ goblin vàng
EledoradoGoldGoblenExItemDropRate = 100 //% rớt ra đồ exc

EledoradoTitanRegenTime = 180 // thời gian xuất hiện titan vàng
EledoradoTitanItemDropRate = 90 //% rớt ra đồ từ titan vàng
EledoradoTitanExItemDropRate = 90 //% rớt ra đồ exc

EledoradoGoldDerconRegenTime = 360 // .....rồng vàng
EledoradoGoldDerconItemDropRate = 80
EledoradoGoldDerconExItemDropRate = 80

EledoradoDevilLizardKingRegenTime = 360 // .....cá vàng
EledoradoDevilLizardKingItemDropRate = 70
EledoradoDevilLizardKingExItemDropRate = 70

EledoradoDevilTantarosRegenTime = 540 // .... rô bô vàng
EledoradoDevilTantarosItemDropRate = 60
EledoradoDevilTantarosExItemDropRate = 60

EVENT1 = 0
Event1ItemDropTodayMax = 0
Event1ItemDropTodayPercent = 0

MerryXMasTalkNpc = 0
HappyNewYearTalkNpc = 0

FireCrackerEvent = 1 //cho phép rớt pháo bông
FireCrackerDropRate = 10 ; 4000/10000=40% FireCrackerDropRate/10000
ItemDropRateForFireCracker = 20 ; 9/10=90% ItemDropRateForFireCracker/10

DevilSquareEventServer = 192.168.1.107
DevilSquareEventConnect = 1

DevilSquareEvent = 1 // cho phép mở devil (=0 thì không có devil)
EyesOfDevilSquareDropRate = 1 //% rớt eyesofdevil
KeyOfDevilSquareDropRate = 1

MedalEvent = 1
GoldMedalDropRate = 10
SilverMedalDropRate = 10
ItemDropRateForGoldMedal = 20
ItemDropRateForSilverMedal = 20

AttackSpeedTimeLimit = 450 // số lần đánh tối đa(đánh quá tốc độ này sẽ dis
IsIgnorePacketHackDetect = 1
HackCheckCount = 3 // cấm truy cập cùng lúc nhìu account(dupe đồ)
MinimumAttackSpeedTime = 200
DecTimePerAttackSpeed = 5.33

SpeedHackPenalty = 3
DetectedHackKickCount = 15
IsKickDetecHackCountLimit = 1

EventChipServerConnect = 1
EventChipServerIp = 192.168.1.107
EventChipEvent = 1

BoxOfGoldDropRate = 10 ; BoxOfGoldDropRate/10000
ItemDropRateForBoxOfGold = 20
EventChipDropRateForBoxOfGold = 10 ; EventChipDropRateForBoxOfGold/100

HeartOfLoveEvent = 1
HeartOfLoveDropRate = 10
ItemDropRateForHeartOfLove = 20

BloodCastleEvent = 1
BloodCastleStartHour = 2 //đây không phải là thời gian mở blood
AngelKingsPaperDropRate = 1 ; (AngelKingsPaperDropRate / 10000)
BloodBoneDropRate = 1 ; (BloodBoneDropRate / 10000)